ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV

  708

  Državni zbor je v mesecu juliju 2013 sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki poleg sprememb v sistemu javnih del predvideva tudi spremembo dajatev iz naslova začasnega in občasnega dela upokojencev.

  S tem bo začasno in občasno delo upokojencev, za katero opravljanje sicer zakon določa nekatere omejitve, zanimivo tako za upokojence, kot tudi za delodajalce.

  POZOR- omejitve za opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev:

  – Začasno ali občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec.
  – Urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 evrov, dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 evrov. Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

  – Upravičenec lahko začasno ali občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka iz prvega in drugega odstavka tega člena.

  – Omejitve za opravljanje začasnega ali občasnega dela pri delodajalcu v posameznem koledarskem mesecu

  Določba 7. člena navedenega zakona določa:

  » Ne glede na določbe Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odločba US) se do začetka uporabe sprememb zakona, ki ureja posebni davek na določene prejemke, od prejemkov, izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev v skladu z zakonom, posebni davek ne plačuje.«

  V zvezi z navedenim 7. členom, ki določa davčno obravnavo dohodkov iz naslova začasnega in občasnega dela upokojencev, je DURS podala pojasnilo št. 4210-6544/2013 z dne 31. 7. 2013 in sicer:

  Na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-B (Uradni list RS, št. 63/13) se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od prejemkov, izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela, od 27. 7. 2013 dalje.

  Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) je bilo s 1. 7. 2013 uvedeno začasno ali občasno delo upokojencev.

  Kot izhaja iz navedenega pojasnila, so bili dohodki za začasno ali občasno delo upokojencev obremenjeni tudi s posebnim davkom na določene prejemke.

  Na podlagi 7. člena ZUTD-B pa je določeno, da se ne glede na Zakon o posebnem davku na določene prejemke ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US) do začetka uporabe sprememb zakona, ki ureja posebni davek na določene prejemke, od prejemkov, izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev v skladu z zakonom, posebni davek ne plačuje. Skladno z 8. členom ZUTD-B ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 27. 7. 2013.

  Iz navedenega izhaja, da se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od prejemkov, ki so iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev izplačani od 27. 7. 2013 dalje.

  Po navedeni spremembi je določeno znižanje dajatve iz začasnega in občasnega dela upokojencev v višini 25%, predpisani v Zakonu o urejanju trga dela.

  Navedena sprememba je posledica previsoke davčne obremenitve te oblike dela, ki bi bila iz tega razloga neprivlačna tako za delodajalce kot za upokojence. Namen zakonodajalca pri določanju davčne obremenitve začasnega in občasnega dela je bil v tem, da se dajatev iz te oblike dela določi v podobni višini kot so obdavčene druge začasne oblike dela, ki se opravljajo na podlagi sklenjenih pogodb civilnega prava (npr. delo preko avtorske ali podjemne pogodbe). Po veljavni zakonodaji bi bilo namreč od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo potrebno obračunati in plačati 25 % dajatev, posebni davek v višini 25% na podlagi zakona, ki ureja posebni davek na določene prejemke, prispevek za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v višini 8,85% ter prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Celotna obremenitev dohodka iz naslova opravljenega začasnega ali občasnega dela je tako presegla celo nivo obdavčitve dela v delovnem razmerju, prav tako pa tudi dela na podlagi pogodb civilnega prava, zaradi česar bi sklepanje pogodb o začasnem ali občasnem delu postalo nezanimivo tako za delodajalce kot za upokojence.

  Vir:

  Branka Kastelic
  http://www.zdus-zveza.si/

  Prejšnji članekSKUPINA ZA SAMOPOMOČ PRI DEMENCI
  Naslednji članekNATEČAJ ZA OBLIKOVANJE NOVOLETNE VOŠČILNICE