SSZS: ODPRTO PISMO VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

  413

  Zadeva: Kazenske določbe zakona o izvrševanju proračunov

  Spoštovani!

  Na podlagi sklepov 32. redne seje z dne 4.10.2012 je Vlada določila besedilo Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.

  V predlaganem besedilu zakona so nas še posebej zmotile kazenske določbe, opredeljene v 10. poglavju, ki v 64. členu določajo visoko globo v višini 10.000 eur za prekrške odgovornih oseb neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika, če finančni načrti niso skladni z izhodišči Vlade, pravočasno posredovani, izkazujejo primanjkljaj na plačnih kontih ali ni ustrezno pripravljen sanacijski načrt. Prav tako je v 65. členu določeno, da lahko iz krivdnih razlogov Vlada razreši odgovorno osebo posrednega uporabnika proračuna, če finančni načrt ni bil skladen z izhodišči Vlade, pravočasno posredovan, upoštevana prepoved prerazporejanja sredstev na plačne konte ali je v letnem poročilu izkazan presežek odhodkov nad prihodki.
  Določbe tega zakona so z vidika poslovne situacije, v kateri se nahajajo javni zavodi na področju varstva starejših nekorektne, neupravičene in dovolimo si trditi, celo neokusne. Naj na kratko obrazložim zakaj tako kritično ocenjujemo te določbe:

  – pri poslovanju domov za starejše in posebnih zavodov se soočamo z večmesečnimi in pogosto celo večletnimi zamudami pri odločitvah državnih organov, ki bi morale biti izvedene v rokih, ki jih določa upravni postopek. Zato z gotovostjo trdimo, da v tem trenutku ni niti enega javnega zavoda, pri katerem ne bi našli neusklajenih aktov, neizpolnjenih obveznosti iz preobsežne zakonodaje ali zahtev različnih pravilnikov in zakonov, za katere že zdavnaj ne moremo zagotavljati virov za njihovo izvajanje. Za zakonitost poslovanja je odgovoren direktor zavoda, zato imamo že tukaj formalno podlago za kar vsesplošno razrešitev direktorjev javnih zavodov;

  – ključni dokumenti, ki jih v opisanih členih navajate, se pripravljajo za poslovno obdobje, v katerem pa se v zadnjem času srečujemo s stalnimi intervencijami tako v formalne podlage kot v financiranje, zato enostavno ni mogoče zagotoviti, da so dokumenti pripravljeni skladno z navodili Vlade, zakonov in podzakonskih aktov, ki se spreminjajo izredno hitro in popolnoma nepričakovano ter žal pogosto na način, da so si že sami predpisi med seboj nasprotujoči in neusklajeni;

  – zaradi pridruževanja Evropski uniji, vključevanja v Evropsko monetarno unijo, varčevanja zdravstvene zavarovalnice, ohranjanja socialnega položaja naših uporabnikov ter varčevanja javnih blagajn (predvsem ZZZS), zahtev sindikatov in protikriznih varčevalnih ukrepov, s seboj vlečemo dediščino stalnega zmanjševanja virov, neizpolnjevanja obveznosti države do njenega premoženja in obveznosti javnih blagajn do veljavnih standardov, ki so jih same določile. Ob tem pa se v ničemer niso spremenili standardi naših storitev, kadrovske zahteve ali obseg storitev, ki po zakonodaji pripada upravičencem – nasprotno, brez zagotovljenih virov se nalagajo dodatne obveznosti iz kolektivnih pogodb, okoljske zahteve in zapleteni postopki, v katerih pogosto ne vidimo nobenih koristi za uporabnika storitev ali poslovanje naših izvajalcev.

  Predlagane kazenske določbe kažejo na popolno neenakopravnost odgovornih oseb v javnih zavodih v primerjavi z odgovornimi osebami v Vladnem aparatu in popolno nerazumevanje dejstva, da velik del javnega sektorja v sedanjih pogojih dejansko deluje samo še zato, ker zaradi odgovornosti do uporabnikov direktorji in njihovi sodelavci skrb za uporabnika in državno infrastrukturo postavljajo pred lastno materialno in pravno varnost.

  Spoštovani predsednik Vlade, zakaj velja določba samo za direktorje javnih zavodov, saj tudi država posluje negativno in zakaj ne velja za odgovorne osebe na ministrstvih, kjer zamude pri pripravi dokumentov merimo celo v letih. Mogoče bi astronomske kazni, ki smo jim očitno zelo naklonjeni, lažje plačali kot povprečen direktor javnega doma, ki bi za plačilo take kazni delal pol leta in mogoče bi bila razrešitev bolj upravičena zaradi zamude nacionalnega programa, zakona, pravilnika ali soglasja, kot pa poslovnega načrta nekega javnega zavoda, ki niti ne ve na kakšnih osnovah naj sploh načrtuje.

  S takimi ukrepi delate nepopisno škodo sistemom, ki smo jih gradili desetletja in temeljijo na predanosti vodstvenega in strokovnega kadra in vseh zaposlenih, ki se jim stalno jemlje vire za njihovo delo in sredstva za zasluženo plačilo. Če pa jim ob tem še grozite z enormnimi kazenskimi določbami, pa se igrate z največjim kapitalom, ki je sploh še ostal tej državi za ohranjanje dostojanstva in temeljnih potreb najbolj ogroženih skupin prebivalstva – predanemu delu tisočev sodelavcev in stotin odgovornih oseb, ki v tem kaosu še nekako uspejo najti rešitve za uporabnike v stiski.

  S spoštovanjem,

  Boris Koprivnikar
  predsednik upravnega odbora

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekZEMLJEVID IZVAJALCEV POMOČI NA DOMU
  Naslednji članekZAKLJUČKI POSVETA DIREKTORJEV SKUPNOSTI