POGODBE O IZROČITVI IN RAZDELITVI PREMOŽENJA

(copy 1)

POGODBE O IZROČITVI IN RAZDELITVI PREMOŽENJA

S to pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem, ter njihovim potomcem. Pogodba je veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in njihovi potomci, ki bi bili po zakonu klicani k dedovanju, da po njem dedujejo. Pogodba mora biti zapisana v obliki notarskega zapisa. Pogodba lahko obsega samo sedanje premoženje, vse ali samo del. Izročevalec si lahko zase ali koga drugega izgovori pravico užitka izročenega premoženja, ali si izgovori denarno rento v naravi ali denarju, dosmrtno preživljanje ali kakšno drugo nadomestilo. To pomeni tudi do smrti izročiteljevega zakonca, če je to dogovorjeno v pogodbi. Pogodbe na kakšen način se izvršuje preživljanje pa je odvisna od dogovora med strankama.

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: ZAPUŠČINSKI POSTOPKI