zavod comett

Kontakt:

Comett zavod za pomoč in nego na domu

Tbilisijska 57 b, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 244 31 05

E-mail: info@comett.si 
Splet: www.comett-zavod.si 

Zavod Comett za pomoč in nego na domu

Komu je pomoč namenjena

– osebam, starim več kot 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
– drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa osebe, nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kako do storitve

Storitev se lahko začne na prošnjo upravičenca, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. Pred pričetkom izvajanja storitve se sklene dogovor o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve.

Plačilo storitve

Storitev plača uporabnik  po ceni, ki jo sprejme občina na področju katere uporabnik živi.

Če uporabnik ni sposoben plačati stroškov storitve, niti njegovi otroci ali drugi zavezanci, lahko pri pristojnem Centru za socialno delo prosi za oprostitev plačila.

Osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter oseb, ki prejemajo trajno socialno pomoč so po 100. čl. Zakona o socialnem varstvu oproščeni plačila storitve v celoti.

Izvajalci

Storitev izvajajo socialne/i oskrbovalke/ci , ki so  usposobljene/i za socialno oskrbo na domu po verificiranem programu usposabljanja.

Obseg socialne oskrbe in trajanje

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
•    pomoč pri oblačenju ali slačenju
•    pomoč pri umivanju
•    pomoč pri hranjenju
•    pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
•    vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

Gospodinjska pomoč

•    prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
•    nabava živil in priprava enega obroka hrane
•    pomivanje uporabljene posode
•    osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
•    postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
•    vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodniki
•    spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
•    informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
•    priprava upravičenca na institucionalno varstvo

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Pomoč družini na domu izvajamo na podlagi koncesijske pogodbe v občini Domžale, Medvode, Moravče in Vodice.

Kontakt – sedež zavoda

Comett zavod za pomoč in nego na domu

Tbilisijska 57 b, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 244 31 05

E-mail: info@comett.si 
Splet: www.comett-zavod.si 

ZAVOD COMETT ZA POMOČ IN NEGO NA DOMU

DOMŽALE, MEDVODE, MORAVČE in VODICE. To so občine, kjer izvajamo pomoč družinam na domu na podlagi koncesijske pogodbe.