NESTROKOVNA, NEETIČNA in NEZAKONITA IMENOVANJA

  361

  V zadnjem letu, predvsem pa v zadnjih tednih, se soočamo s stopnjevanjem splošne prakse pri imenovanju članov v svete javnih zavodov (domov za starejše), ki jim je skupna predvsem strankarska pripadnost – drugi ključni kriteriji pa so zanemarjeni. S tem se dela dolgoročna škoda tem zavodom, ki so javni – torej namenjeni vsem državljanom in politično neodvisni. Čutimo se dolžne, da javnost in vse sodelujoče v teh postopkih tudi opozorimo na posledice in odgovornost, ki jo prevzemajo.

  Na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je objavljen Javni poziv za predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov na področju socialnega varstva v letu 2013. MDDSZ v njem poziva zainteresirane kandidate, da kandidirajo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v javnih zavodih (domovih starejših občanov, varstveno delovni centrih, centrih za socialno delo, zavodih za usposabljanje).

  V pozivu je Ministrstvo določilo splošne in posebne (izločitvene) kriterije, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in sicer:

  SPLOŠNI KRITERIJI:

  •    najmanj srednja izobrazba,
  •    poznavanje in izkušnje s področja delovanja socialnovarstvenih javnih zavodov,
  •    poznavanje populacije, ki jo javni zavod obravnava,
  •    socialni čut in ugled v lokalnem okolju (prostovoljstvo, sodelovanju v organih lokalne skupnosti,..).

  POSEBNI (IZLOČITVENI) KRITERIJI – Kandidat:

  •    ne izpolnjuje pogoja zahtevane stopnje izobrazbe ali
  •    je že član v največ dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu RS izvršuje Vlada RS in hkrati član v največ dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb, ki so v večinski neposredni ali posredni lasti RS
  •    je dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod za katerega kandidat je (vključujoč svetovalne in revizorske storitve).

  Področje socialnega varstva je izjema v javnem sektorju, kjer je za člana v svetu zavoda dovolj že srednješolska izobrazba, prav tako pa je izjema tudi v tem, da imajo na tem področju predstavniki ustanovitelja že po zakonodaji nujno večino v svetih zavodov. Zato je izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za Vladne predstavnike še toliko bolj pomembno. Pa jih?

  Nestrokovna, neetična in nezakonita imenovanja predstavnikov Vlade v svete javnih zavodov

  Številni predstavniki Vlade v svetih javnih zavodov, ki so imenovani v zadnjem času, nimajo nikakršnih strokovnih znanj, povezanih s področjem dela javnega zavoda, so brez kakršnih koli delovnih izkušenj na tem področju ali celo brez zaposlitve, nekateri stari tudi manj kot 25 let. Med novimi svetniki, ki bodo odločali o ključnih strateških razvojnih in poslovnih vprašanjih javnih socialnovarstvenih zavodov, ki izvajajo tudi zdravstveno dejavnost, najdemo gozdarje, tekstilce, politologe, strugarje, strojevodje in podobne profile ter osebe, ki se niti v lokalnem okolju niso nikdar srečale z dejavnostjo, o kateri bodo odločale.

  Direktorji so zaskrbljeni, prvi zapleti se že pojavljajo, na Skupnosti smo zaskrbljeni… Slabo upravljanje javnih zavodov bo vplivalo na stanovalce, na zaposlene, na vse nas, ki bomo morda nekoč rabili storitve javne službe. Zelo nas zanima (in upam, da bo revizija to preverila), kakšne kvalifikacije in izkušnje so ti svetniki predstavili v svoji prijavi, da so bili izbrani, medtem ko so bili zavrnjeni odlični eksperti z dolgoletnimi izkušnjami pri delu in vodenju organizacij na tem področju.

  In nenazadnje se moramo vprašati tudi po formalni plati takega početja – MDDSZ je na svojih straneh objavilo Javni poziv, v katerem je natančno določilo, kakšne kvalifikacije mora imeti kandidat za predstavnika ustanovitelja, nato pa se MDDSZ in Vlada tako določenih pogojev nista držala in sta nove člane imenovala (drugega skupnega imenovalca ne vidimo) zaradi njihove pripadnosti določeni politični stranki, pa čeprav ti kandidati niso izpolnjevali kriterijev, predvidenih v Javnem pozivu. S tem sta MDDSZ in Vlada kršila pogoje iz lastnega Javnega poziva.

  Zakon o vladi v 17. členu določa, da so ministri odgovorni za odločitve in stališča vlade ter za njihovo izvajanje, za svoje odločitve pri vodenju ministrstev, kakor tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti. Za nestrokovne odločitve, ki so tudi v nasprotju z določbami javnega poziva, bi torej morali odgovarjati.

  Tudi Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) predvideva številna načela, ki usmerjajo delo  javnih uslužbencev, in sicer načelo strokovnosti, načelo zakonitosti, načelo častnega ravnanja in načelo odgovornosti za rezultate svojega dela. Po 93. členu ZJU mora »javni uslužbenec delo opravljati v skladu s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi, splošnimi akti organa in kodeksom etike.« Glede na navedeno je nedvomno, da so zaposleni v državni upravi odgovorni za svoje delo in so tudi dolžni opozarjati na nepravilnosti in nezakonitosti, ki jih pri svojem delu zaznajo in so tudi dolžni zavrniti sodelovanje pri dejanjih, ki kršijo načela opredeljena v ZJU.

  S tem pismom želimo opozoriti, da javni zavodi niso ‘plen’ nobene aktualne politične opcije. Če sta že etičnost in strokovnost poteptani, nam še vedno ostaja zakonitost, zato opozarjamo vse, ki v tem ‘plenjenju’ sodelujejo v kakršni koli vlogi, tako da kršijo predpise, da bomo terjali odgovornost. Hkrati pa tudi pozivamo vse, ki sodelujejo v postopkih, pa čeprav ne sprejemajo končnih odločitev, da sodelovanje v škodo javnemu interesu zavrnejo, saj imajo za to možnost in dolžnost.

  Več informacij:

  Boris Koprivnikar, predsednik upravnega odbora SSZS
  e-pošta: boris.koprivnikar@ssz-slo.si

  GSM: 041 672 074

  Prejšnji članek5.000 POHODNIKOV ŽE 20. PO JURČIČEVI POTI
  Naslednji članekZDUS: PODPIŠITE ZA VOLITVE PO MERI VOLILCEV