MANIFEST ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV

  912

  Zveza društev upokojencev Slovenije kot predstavnik upokojenske generacije, ki je prehodila dolgo pot na aktivnem in političnem področju, z znanjem, izkušnjami in modrostjo, v skrbi, da izborjenih pravic in pridobitev ne izgubimo, in v skrbi za generacije, ki prihajajo, organizirana v svoji reprezentativni organizaciji postavlja skupaj z včlanjenimi organizacijami in s podporo celotnega članstva pred slovensko javnost in določevalce v političnem procesu ta

  M A N I F E S T

  Zdravstvena reforma

  Zahtevamo, da smo kot reprezentativni déležnik vključeni v pripravo izhodišč za prepotrebno zdravstveno reformo. Dobro smo seznanjeni tako s prednostmi kot  slabostmi dosedanjega razvoja, zato lahko kritično in odgovorno prispevamo k oblikovanju takšnih rešitev, ki bodo skladne z družbenimi in demografskimi spremembami. Javno in vsem dostopno zdravstvo mora tudi v prihodnje ostati osnovni nosilec zdravstvene dejavnosti. Pri izvajanju zdravstvenih storitev se bomo zavzemali za kakovostno, učinkovito, racionalno in vsem dostopno zdravstvo. Financiranje zdravstvenega sistema mora temeljiti na načelih vzajemnosti in solidarnosti.
   

  Pokojninska politika

  V okviru nove pokojninske reforme si je treba prizadevati, da tako imenovani prvi steber ostane prioriteta in ga ni dopustno siromašiti v korist naložbenih oblik. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora zagotavljati dolgoročno finančno stabilnost sistema zavarovanja in dostojne pokojnine. Sistem usklajevanja pokojnin mora ohraniti svoje temeljno poslanstvo, to je zagotavljanje vrednosti pokojnin. Zato zahtevamo, da se ustavi sprejemanje izrednih ukrepov za omejevanje usklajevanja in da se spoštuje sistemska ureditev, v duhu pravne države pa pričakujemo, da bo vlada dala soglasje k predlogu Sveta ZPIZ o izredni uskladitvi pokojnin.

  Zahtevamo, da se pokojnine v prihodnje usklajujejo tako po rasti plač kot po rasti življenjskih stroškov. Tudi Madridski mednarodni načrt o ukrepanju glede staranja (MIPAA, 8.–12. aprila 2002) določa, da imajo starejši pravico »do polne udeleženosti v razvojnih procesih in tudi delijo njihove pridobitve« ter da je treba zagotoviti »pravično razdelitev gospodarske rasti«. Soglašamo pa z usmeritvijo, da je treba pogoje za upokojitev (dobo in starost) prilagajati podaljševanju življenjske dobe in demografskim spremembam.

  Skrajno kritično ocenjujemo tudi dejstvo, da neodvisni rezervni demografski sklad, ki ga določajo ZPIZ-2, koalicijska pogodba in Zakon o Slovenskem državnem holdingu, še vedno ni ustanovljen. Vire za polnjenje sklada vidimo v oplemenitenju sredstev iz virov osnovnega kapitala KAD-a, deleža pri Zavarovalnici Triglav, v večjem deležu od predvidene 10-odstotne kupnine od prodaje državnih naložb in prihodkov iz naravnih virov Republike Slovenije. Pri tem izhajamo predvsem iz potreb prihodnjih generacij upokojencev.
   

  Dolgotrajna oskrba

  Nedopustno je nadaljnje zavlačevanje z odločitvijo o posebnem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Odločitev o tem je glede na dosedanji demografski razvoj in prihodnja gibanja na tem področju več kot nujna.
   

  Pravna država

  Zahtevamo večjo učinkovitost, pravičnost in neodvisnost pravosodnih organov pri njihovem delovanju. Od javnega sektorja pričakujemo, da bo v novih družbenih in gospodarskih razmerah svoje poslanstvo opravljal učinkovito in dosledno zakonito.
   

  Gospodarstvo

  Zavzemamo se predvsem za trajnostni razvoj Slovenije, za dosledno finančno disciplino na vseh področjih in učinkovito sankcioniranje vseh kršiteljev, ki spodjedajo gospodarske temelje države in družbe. Ustvarjati moramo pogoje za učinkovito in ustvarjalno zaposlovanje mladih in starejših, tudi prek sistema kontinuiranega in vsem generacijam dostopnega izobraževanja.
   
   
  Ljubljana, avgust 2016
  Janez Sušnik
  Predsednik ZDUS

  Prejšnji članekKOPER: FESTIVAL AKTIVNEGA STARANJA
  Naslednji članekPRIMERJALNI TEST KLICNIH CENTROV