OSEBNO DOPOLNILNO DELO – VREDNOTNICE

  623

  V skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju dela na črno se s  1. 1. 2015 začne izvajati novi sistem osebnega dopolnilnega dela in s tem t.i. vrednotnica. V primerjavi s sedanjim sistemom osebnega dopolnilnega dela pravilnik dovoljuje precej širši nabor del, ki jih bodo posamezniki lahko opravljali, kot npr. inštrukcije, glasba, občasna šiviljska in čevljarska dela, popravila.
   

  Pri osebnem dopolnilnem delu bodo posamezniki imeli dve možnosti: lahko bodo opravljali osebno dopolnilno delo za druge, torej bo naročnik – ki bo lahko samo fizična oseba – za vas kupil vrednotnico, ali pa boste kupili vrednotnico zase in boste prek osebnega dopolnilnega dela prodajali izdelke, gozdne sadeže, zelišča.

   
  Osebno dopolnilno delo bo opravljal lahko tudi upokojenec. Če boste želeli opravljati osebno dopolnilno delo, ga boste morali priglasiti in sicer prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti.  Ob registraciji v AJPES, bo treba za opravljanje dela kupiti vrednotnico. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9 EUR (7 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 EUR za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
   
  Vsak izvajalec dopolnilnega dela bo moral  finančni upravi (FURS) po preteku polletnega obdobja poročati o doseženem prihodku. Pravilnik določa tudi roke za dostavo poročil, napovedi za odmero akontacije dohodnine (25 %), izdajanje računov, sankcije, uveljavljanje stroškov.
   
  V nadaljevanju so navedena dela in storitve, ki jih boste lahko opravljali, če boste kupili vrednotnico zase:

   
  –      izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti, ki niso namenjeni uživanju ali za stik z živili,
  –      izdelovanje izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu, pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih, jih popravljati in prodajati,
  –      nabiranje in prodaja  gozdnih sadežev in zelišč,
  –      mletje in prodaja žita in žganje apna in oglja na tradicionalen način.
   
  Za druge bo mogoče po novem  opravljati naslednje dopolnilno delo (vrednotnico kupi naročnik):
   
  –      inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznostih,
  –      glasba na zasebnih dogodkih,
  –      občasna šiviljska in čevljarska popravila,
  –      občasna pomoč pri oskrbi domačih živali na domu lastnika živali,
  –      samostojno delo kot pomoč na kmetiji, ki sodi v osnovno dejavnost kmetije,
  –      pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri čiščenju stanovanja, hiše, počitniške hiše,
  –      občasno varstvo otrok in pomoč starejšim in invalidom na domu, tudi spremstvo oseb, potrebnih nege,
  –      občasno lokalno turistično vodenje skupin in posameznikov ter izvajanje turističnih prevozov na tradicionalen način.
   
  Postopek za priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela:

  2.1.      Priglasitev

  Vsak, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora le-tega pred začetkom priglasiti upravni enoti, na območju, kjer ima stalno oziroma začasno prebivališče. Priglasitev se izvrši na posebnem obrazcu.
   
  V primeru, da upravna enota ugotovi, da je priglasitev napačna ali nepopolna, pozove posameznika, naj priglasitev dopolni v 8 dneh. Če posameznik v roku 8 dni ne dopolni, se šteje, da jo je umaknil. Če je priglasitev popolna, upravna enota vpiše posameznika, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo v 8 dneh po prejemu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, in mu o tem v nadaljnjih 8 dneh izda potrdilo. Isti postopek velja za spremembo ali prenehanje opravljanja osebnega dopolnilnega dela.
   
  Upravna enota v 8 dneh o vpisu priglasitve, o spremembah in o izbrisu posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo obvesti tržni inšpektorat, inšpektorat za delo, prometni inšpektorat in pristojni davčni urad.

  2.2.      Obveznosti do poročanja davčnemu organu

  Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora pristojnemu davčnemu organu (FURS) do 10. v mesecu po preteku vsakega trimesečja (do 10. aprila za obdobje od januarja do vključno marca, do 10. julij Z obdobje od aprila do vključno junija …) dostaviti podatke o doseženih prihodkih iz preteklega trimesečja na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del pravilnika, ki ureja osebno dopolnilno delo.
   
  V dostavljenih podatkih o doseženih prihodkih morajo biti navedeni skupni znesek prihodka in posamezni zneski, številke in datumi računov, ki so bili izstavljeni za opravljanje osebnega dopolnilnega dela. Če posameznik ne dostavi podatkov o doseženih prihodkih, mu davčni urad postavi dodatni rok 8 dni za dostavo navedenih podatkov. Če zavezanec tudi v dodatnem roku ne dostavi podatkov, davčni urad v 8 dneh po preteku dodatnega roka o tem obvesti upravno enoto. Davčni urad v 8 dneh obvesti upravno enoto tudi o letnih prihodkih, ki presegajo znesek minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta. Med pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je, da  letni prihodki iz naslova opravljanja navedenega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta (za leto 2012 je znašala 9.156,72 EUR, za leto 2014 je po podatkih MDDSZEM znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2014 dalje 789,15 evrov (bruto).
   
  Če posameznik ne dostavi podatkov o doseženih prihodkih, mu davčni urad postavi dodatni rok 8 dni za dostavo navedenih podatkov. Če zavezanec tudi v dodatnem roku ne dostavi podatkov,davčni urad v 8 dneh po preteku dodatnega roka o tem obvesti upravno enoto. Davčni urad v 8 dneh obvesti upravno enoto tudi o letnih prihodkih, ki presegajo znesek minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta.

  2.3.      Izdajanje računov

  Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo mora za vsak posamično opravljen   promet blaga, proizvodov ali storitev izdati račun v najmanj dveh izvodih, od katerih en izvod prejme kupec.
   
  Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
   
  –      zaporedno številko;
  –      priimek in ime ter prebivališče in davčno številko izdajatelja;
  –      kraj in datum izdaje;
  –      specifikacijo opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga ali proizvodov z mersko enoto in ceno;
  –      podpis izdajatelja računa.
   
  Kopije računov mora posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, hraniti 10 let.

  2.4. Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela

  Podatki o doseženih prihodkih iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela se uporabljajo  izključno za spremljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje osebnega dopolnilnega dela in ne za ugotavljanje davčnih obveznosti, zato mora posameznik zagotoviti podatke o prejemkih, kakor to predpisujeta Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).
   
  Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela se obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2, kjer se v skladu s prvim odstavkom 38. člena ZDoh-2 vključuje dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vsak posamezen dohodek za opravljeno delo ali storitev.
   
  Napisala: Branka Kastelic

  Vir: http://www.zdus-zveza.si/osebno-dopolnilno-delo-vrednotnice 

  Prejšnji članekPUSTNI KROFI – UPORABITE USTREZNE SESTAVINE
  Naslednji članekKAKO DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI