NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.

Prijavi se na e-novice


POKOJNINA

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca. Glede na izpolnjevanje pogojev in način pridobitve pravice do pokojnine obstaja več vrst pokojnin.

Pravica do starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne pokojnine ter pogoji za priznanje teh pravic so urejeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Starostna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pogoji:

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do te pokojnine morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki se razlikujeta glede na spol zavarovanca. Predpisane so tri različne možnosti in sicer:

•za ženske: starost 56 let in 4 mesece in 37 let pokojninske dobe
                    starost 61 let in najmanj 20 let pokojninske dobe
                    starost 63 let in najanj 15 let pokojninske dobe
•za moške:  starost 58 let in 40 let pokojninske dobe
                    starost 63 let in najmanj 20 let pokojninske dobe
                    starost 65 let in najmanj 15 let pokojninske dobe 

V letu 2009 se lahko za izpolnitev manjkajoče pokojninske dobe, določene za pridobitev pravice do starostne pokojnine, poleg pokojninske dobe zavarovanca upošteva kot dodana doba tudi osem dvanajstin:

• časa zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju,

• časa dejanskega obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne službe ali usposabljanja za rezervni sestav policije in

• časa, v katerem je bil prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba.

Upoštevanje naštetih obdobij dodane dobe za izpolnitev pogojev manjkajoče pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa je možno le v primeru, če ta že niso všteta v pokojninsko dobo!

Osebi, ki je bila vključena v obvezno dodatno zavarovanje, se lahko kot dodana doba upošteva četrtina obdobja, v katerem je bila obvezno dodatno zavarovana.

Dodana doba vpliva le na izpolnitev pogoja manjkajoče pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ne pa tudi na višino odstotka za njeno odmero! Višino odstotka za odmero starostne pokojnine se torej določi brez upoštevanja dodane dobe.

Kdo ureja, na koga se obrniti?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posluje v Centrali na sedežu v Ljubljani in po posameznih območnih enotah, izpostavah in po krajevnih pisarnah.

Območne enote zavoda so:

• v Celju
• Kopru
• Kranju
• Ljubljani
• Mariboru
• Murski Soboti
• Novi Gorici
• Novem mestu
• na Ravnah


Območna enota Kranj ima izpostavo na Jesenicah, Ljubljana v Trbovljah, Maribor na Ptuju in Ravne v Velenju. Krajevne pisarne so v Postojni, Črnomlju, Sežani in Krškem.

Uradne ure za poslovanje s strankami v zavodu so:

• ponedeljek, torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
• sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
• petek: od 8.00 do 13.00.
 

Postopek za uveljavljanje pravice se začne na zahtevo zavarovanca. Postopek je uveden, ko zavod prejeme zahtevo. Le-ta se poda s pisno vlogo ali ustno na zapisnik pri katerikoli enoti zavoda. Če je za odločitev o zahtevku pristojna enota v drugem kraju, se zahtevek oziroma vloga takoj odstopi krajevno pristojni enoti.

Za pridobitev splošnih informacij je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Povezave:

Informacije o pridobitvi pravice do starostne pokojnine najdete tudi na spletni strani zavoda, kliknite: ZPIZ

Za zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo), kliknite: ZAKON

Za obrazec za zahtevo za priznanje pravice do starostne pokojnine, kliknite: ZAHTEVA 

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: POGOSTA VPRAŠANJA

KAJ DELAMO?

Portal VARNA STAROST je informativni spletni portal in hkrati osebno svetovalni servis za starejše in njihove svojce. Zbiramo, urejamo in posredujemo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Obenem pa nudimo pomoč na osebni ravni: s pomočjo pravnih, nepremičninskih in finančnih svetovalcev iščemo najboljše rešitve. Projektiramo varno starost. Za vas.

Več informacij

PREGLED STORITEV

- svetovanja namenjena starejšim (in svojcem)
- analize nastanitvenih možnosti - posredovanje informacij o domovih upokojencev, varovanih stanovanjih, pomoči na domu, ipd.
- pomoč pri uveljavljanju pravic
- posredovanja strokovnajkov s področij prava, nepremičnin in upravljanja financ
- pomoč pri dokumentaciji in upravnih poslih

Več informacij

NAŠ KONTAKT

            

Produkcija: oglaševalska agencija CONNECTA